Svet zavoda

Svet zavoda Osnovne šole Dobje je najvišji organ odločanja na šoli. Zakon opredeljuje naslednje naloge:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole;
 • sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
 • sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca;
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki;
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet  staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Skupno sestavlja svet zavoda 11 članov, od tega:

5 predstavnikov delavcev šole in vrtca:

 • Alja Polenek, predsednica
 • Boštjan Artiček
 • Mateja Frece
 • Tadeja Senica
 • Mateja Todorovski

3 predstavniki sveta staršev:

 • David Kravina
 • Mateja Rajh Jager
 • Betina Veršič

3 predstavniki ustanovitelja:

 • Karl Čadej
 • Tanja Gril Leskovšek
 • Božo Žibret

Poslovnik Sveta zavoda OŠ Dobje

Zapisniki sej