O šoli

Posnel in uredil: Anej Bezgovšek, Studio BB

Osnovna šola Dobje z enoto vrtca je sodobno in moderno opremljen javni zavod s strokovno usposobljenim kadrom, ki sledi viziji učiti in vzgajati za življenje. V javnosti se predstavljamo s sloganom »Boljši smo in imamo dokaz«. Zaposleni si prizadevamo za strokovno podajanja učne snovi ter dobre medsebojne odnose. Gradimo na kvalitetni komunikaciji med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega trikotnika, torej učenci, starši in zaposlenimi. Z vstopom v mednarodno okolje smo k temu dodali še zunanje partnerje na mednarodni ravni.

Naše najmočnejše področje je razvijanje digitalne pismenosti in vnašanje smiselne rabe IKT v pouk, saj smo vodilna šola na področju uvajanja dobre prakse z inovativnimi didaktičnimi pristopi (aktivno poučevanje in formativno spremljanje) in uporabo IKT (predvsem formativnem spremljanju napredka s pomočjo e-zvezka v o365). Večletno delo se nam je obrestovalo ob prehodu na delo na daljavo, saj smo se brez večjih težav prilagodili in omogočili kvaliteten pouk učencem tudi na daljavo. Zaposleni svoje delo predstavljajo na mednarodnih konferencah tako doma kot v tujini.

Za inovativno vnašanje dobrih praks v poučevanje smo dobili leta 2016 prestižno Kumerdejevo priznanje, 2017 smo postali prva inovativna Microsoftova šola v Sloveniji.

Učenci so postali odgovorni za svoje znanje in znanje je zanje postalo vrednota. Že več let zapored na državnih tekmovanjih osvajajo več kot 10 % zlatih in 60 % srebrnih priznanj glede na število učencev v razredu, kar je več kot trikratno evropsko povprečje.

Velik poudarek dajemo tudi zdravemu načinu življenja. Naš slogan “Naša hrana in gibanje naj bosta zdravilo in zdravilo naj bosta naša hrana in gibanje!” uresničujemo tako pri vpeljevanju zdrave prehrane v jedilnike kot z veliko gibanja, saj imajo učenci zagotovljenih pet ur športa tedensko, od septembra 2021 smo v celotnem projektu Razširjeni program (RaP). V letu 2019 smo dobili naziv Zdrava šola.

Zadnjih pet let dajemo poseben poudarek zgodnjemu učenju angleškega jezika, in sicer od vrtca dalje (začenjamo s triletniki), ter vpeljevanju večjezičnosti in osveščanju o raznojezičnosti. Kot razvojna šola na tem področju sodelujemo s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani v nacionalnem projektu Jeziki štejejo (JeŠT), ki je trajal do konca oktobra 2022.

Pred petimi leti smo v evropskem razvojnem načrtu pričeli razmišljati, kako zaposlene spodbuditi k vseživljenjskemu učenju ter izmenjavi znanj, in sicer ne le na nacionalni, temveč tudi na mednarodni ravni. Seznanitev z evropskim strateškim okvirjem za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju je za nas pomenila točko, ko smo se pričeli zavedati, da le inovativni posamezniki, ki delujejo na nacionalnem nivoju, v prihodnosti ne bodo več dovolj za vzdrževanje kakovostnega dela in razvoja institucije. Prihodnost je v timskem delu, prenosu in izmenjavi znanj ter skupnem soustvarjanju odprtega, kakovostno in kulturno bogatega izobraževalnega prostora, za kar je potrebno sodelovanje celotnega kolektiva.

Prijavljati smo se začeli na Erasmus+ projekte. Pri prijavah smo bili uspešni, v preteklem letu smo zaključili štiri projekte, trenutno potekata še dva.

V letu 2019 so se pričele izmenjave učencev, in sicer konec oktobra v Romunijo, sredi decembra na Hrvaško. Učenci so obiskali različne ure pouka, ki so vodene z gradivi in metodami, ki smo jih razvili v prvem letu projekta. Konec marca 2020 bi morali potovati v Španijo, pa je koronavirus mobilnosti preprečil. Z mobilnostmi smo nadaljevali februarja 2022 v Italijo (Neapelj, osem otrok), oktobra 2022 v Španijo (Murcia, 8 otrok) in novembra 2022 v Larvijo (Riga, 6 otrok).

Smo tudi kulturna šola, naši močni področji sta petje ter ples in tudi na umetniškem področju dosegamo vidne rezultate.

Z inovativno obliko opazovanja pouka prek učnih sprehodov (kratkih hospitacij), ki jih izvajamo tako za strokovne delavce šole kot za ravnatelje in učitelje drugih šol, poskušamo z mehkim prehodom v ustaljene rutine pedagoških praks vnesti nove, inovativne prakse v  poučevanje ter učiteljem omogočiti razviti odprtost za uvajanje sprememb pri poučevanju. Tehnologija nam je v pomoč, učenci dosegajo boljše rezultate, razvijajo veščine, lažje dostopajo do znanja, ki ga je na spletu ogromno in so seveda tudi kritični do vsebin na internetu. Zaradi poglobljenega razmišljanja o sebi učenci krepijo notranjo motivacijo za učenje, postali so odgovorni za svoje znanje in znanje je postalo vrednota.

Tudi vrtec postaja vsako leto bolj prepoznaven. V letu 2022 smo imeli pet oddelkov. Otrokom ponujamo bogat obogatitveni program.

Osnovna šola z enoto vrtca je eden najpomembnejših podsistemov celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Vsebina in organizacija imata velik vpliv na poklicno in življenjsko kariero mladega človeka, zato je delo šole odgovorno in pomembno.

Poleg obveznega programa na šoli izvajamo še razširjen in nadstandardni program. Nadarjenim učencem nudimo dodatno znanje v okviru dodatnega pouka iz slovenščine, matematike in angleščine. Za učence, ki potrebujejo pomoč, imamo organiziran dopolnilni pouk pri slovenščini, angleščini in matematiki. Organiziramo tudi individualno in skupinsko pomoč za nadarjene učence in za učence z učnimi težavami. Za 12 učencev imamo na podlagi Odločbe Zavoda RS za šolstvo organizirano dodatno individualno pomoč. Posebno pozornost namenjamo nadarjenim učencem.

Prek različnih projektov že več let omogočamo zaposlitve pripravnikom in s tem možnost opravljanja strokovnega izpita. V letu 2022 so k strokovnem izpitu pristopil en učitelj in dva pomočnika vzgojiteljev.

V letu 2022 smo poslovali pozitivno, ustvarjen je bil presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.474,65 €. Program zavoda je bil skladno z LDN šole in vrtca realiziran v celoti. Izvedba programa je kakovostna, kar dokazujejo številna priznanja učencev. Zavod ima kvaliteten evropski razvojni načrt in dolgoročno usmeritev. Materialni pogoji so dobri, ravnateljica zagotavlja dodatna sredstva prek različnih evropskih razpisov.

Podrobno potrjeni Poročili o delu vrtca in Poročili o delu šole za šolsko leto 2021/22 ter Letni delovni načrt vrtca in letni delovni načrt šole za šolsko leto 2022/23 sta na spletni strani šole https://www.osdobje.si/?page_id=173.

 

 

 

 

.