Svet staršev

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ima svet staršev naslednje naloge:

●   predlaga nadstandardne programe;
●   daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
●   sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;
●   daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
●   razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
●   obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
●   voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole;
●   lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
●   v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine;
●   opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki sveta staršev za šolsko leto 2023/24:

  Predstavnik Namestnik:
1. r. Klavdija Žibret Ema Paščinski Trupej
2. r. Suzana Guček Anita Seidl Žekar
3. r. Mateja Rajh Jager Petra Topličanec
4. r. Blaž Klojčnik Tanja Vodišek
5. r. Gregor Bukovšek Tanja Štancer
6. r. Ana Nuša Juvančič Mateja Urh
7. r. Karmen Fajdiga Andreja Pušnik
8. r. Nada Anderlič Manja Marot
9. r. David Kravina Aleksandra Kovačič