Katalog informacij javnega značaja

Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda

Ime zavoda: Osnovna šola Dobje.
Sestavljata ga matična šola Dobje in enota vrtca Dobje pri Planini.
Zavod je vpisan v sodni register pod številko: 1-3527-00.
Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje z odločbo številka 608-01-0171/2000 z dne 22. 4. 2002.
Enota Vrtca Dobje je vpisana v knjigo razvida z odločbo št. 6033-345/2008/9
(1107) z dne 1. 2. 2010 pod zaporedno številko 294.

Odgovorna oseba: Suzana Plemenitaš, ravnateljica

Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb

V zavodu delujejo naslednji organi upravljanja:
−       svet šole;
−       ravnateljica;
−       svet staršev;
−       strokovni organi.

Strokovni organi so:
−       učiteljski zbor;
−       oddelčni učiteljski zbor;
−       razredniki;
−       strokovni aktivi.

Najvišji organ šole je svet šole. Predsednica sveta šole je Alja Polenek.
Ravnateljica šole je Suzana Plemenitaš.
V času odsotnosti jo nadomešča Mateja Pintar.
Podravnateljica za enoto Vrtec Dobje je Ana Kostanjšek.

Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v šoli ustanovljen svet staršev, v katerem ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na sestanku oddelka. Predsednik sveta staršev osnovne šole je David Kravina, enote vrtca pa Lucija Janša.

Glavni podatki o poslovanju

Osnovno delovanje šole finančno zagotavljata Občina Dobje in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Javni zavod Osnovna šola Dobje pridobiva sredstva za delo od:

 • Ministrstva za vzgojo in izobraževanje;
 • ustanoviteljice – Občine Dobje;
 • prispevkov staršev;
 • plačil staršev za storitve predšolske vzgoje;
 • prodaje izdelkov in storitev na trgu;
 • najemnin;
 • donacij, prispevkov sponzorjev;
 • drugih virov.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika

 Temeljni predpisi:

 1. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
 2. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti;
 3. Odredba o določitvi programa šole za ravnatelje in o določitvi vsebine ravnateljskega izpita;
 4. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva;
 5. Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju;
 6. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede;
 7. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive;
 8. Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja;
 9. Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol;
 10. Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela;
 11. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti;
 12. Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
 13. Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
 14. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov;
 15. Pravilnik o uvajanju in spremljanju novosti in programov v vzgoji in izobraževanju;
 16. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov;
 17. Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja;
 18. Sklep o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih zavodov;
 19. Sklep o merilih za priznanje enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov;
 20. Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju;
 21. Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v osnovnih in srednjih šolah;
 22. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol;
 23. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju;
 24. Uredba o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede;
 25. Zakon o delovnih razmerjih;
 26. Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva;
 27. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
 28. Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojno izobraževalnih zavodih;
 29. Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja;
 30. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
 31. Zakon o šolski inšpekciji;
 32. Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov;
 33. Zakon o zavodih.

– Posebni predpisi za osnovne šole

– Notranji akti

– Izjava o dostopnosti