Svet zavoda

Svet zavoda Osnovne šole Dobje

Svet zavoda je najvišji organ odločanja na šoli. Zakon opredeljuje naslednje naloge:

  •  imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole,
  • sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
  • sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca,
  • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
  • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
  • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
  • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma   predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet  staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in
  • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Skupno sestavlja svet zavoda 11 članov, od tega:

5 predstavnikov delavcev šole in vrtca:

●      Mateja Pintar, predsednica
●      Magdalena Doberšek
●      Mateja Frece
●      Lea Gosar
●      Ivanka Senica

3 predstavniki sveta staršev:

●      Hedvika Vidic
●      Marjan Felicijan
●      Blaž Klojčnik

3 predstavniki ustanovitelja:

●      Andreja Gradič
●      Matej Gračnar
●      Helena Volasko

 

ZAPISNIKI SEJ