Svet staršev

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ima svet staršev naslednje naloge:

●   predlaga nadstandardne programe,
●   daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
● sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
●   daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
●   razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
●   obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
●   voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
●  lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
●    v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
●    opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki sveta staršev za šolsko leto 2017/2018:

  PREDSTAVNIK NAMESTNIK
1. r. Karmen Koželj Andreja Pušnik
2. r. Manja Marot Simon Hebar
3. r. David Kravina Aleksandra Kovačič
4. r. Marjan Felicijan Katja Rajh
5. r. Robi Centrih Hedvika Vidic
6. r. Damjana Guček Srečko Selič
7. r. Tanja Gril Leskovšek  Mojca Kovačič
8. r. Hedvika Vidic  Vesna Bezgovšek
9. r Nada Salobir  Karmen Volasko